Avís legal

De conformitat amb allò que disposen els articles 10 i 11 de la llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’internet www.esforn.com

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: FORN DES PLA DE NA TESA S.L.

CIF: B07754112

Adreça: CAMÍ SON ALEGRE NÚM. 1, 07141 MARRATXÍ, ILLES BALEARS. Adreça de correu electrònic:  esforn@esforn.com

Telèfon 971 600 179

INSCRIT EN EL REGISTRE MERCANTIL AL TOM, FOLI, FULL, LLIBRE, SECCIÓ, ACTIVITAT: FABRICACIÓ DE FORN

Per navegar per aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferits per www.esforn.com, s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei i ús de la pàgina web:

 1. L’usuari i/o client assumeix les presents condicions generals de servei.
 2. Si l’usuari i/o client no accepta les presents condicions, no pot fer ús d’aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix FORN DES PLA DE NA TESA S.L.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

 1. Les presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.esforn.com. La utilització d’aquesta Web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació per l’esmentada pàgina web. A partir del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.
 2. Mitjançant la pàgina web, www.esforn.com facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
 3. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei i allò que es disposa en les presents condicions generals.
 4. Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web, no s’exigeix la subscripció prèvia o registre dels usuaris. No obstant això, FORN DES PLA DE NA TESA S.L. condiciona la utilització d’alguns dels serveis, oferits en la web, emplenant prèviament el corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’usuari. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el mateix servei o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.
 5. L’usuari s’obliga a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.esforn.com
 6. No està permès introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 7. Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de l’esmentada pàgina per altres usuaris.
 8. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la web.
 9. L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol mena d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.
 10. No està permès realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial mitjançant la web.

No està permès utilitzar continguts i en particular informació obtinguda per mitjà de la web per remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

 • Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.
 • Està prohibida qualsevol acció que impliqui la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibida de manera expressa la utilització de qualsevol contingut del qual no en sigui titular l’usuari.
 • L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de ‘spam’ en l’ús o a conseqüència de l’ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o altres de mena comercial, a una pluralitat de persones sense que hi hagi una sol·licitud prèvia o consentiment, ni qualsevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. De la mateixa manera té prohibit enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de la web.
 • L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol mena d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació ii configuració de la web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present avís legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfiques, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així com els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol mena continguts en la pàgina web estan protegits per la llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol mena d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció la qual impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta.

NOTIFICACIONS

A efectes de les presents condiciones generals, i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre l’entitat i l’usuari, aquest darrer haurà d’utilitzar el correu electrònic esforn@esforn.com. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per cada usuari. En registrar-se en la pàgina web www.esforn.com l’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferits en la pàgina web, la utilització del correu electrònic com procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en allò no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.