Condicions de venda

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ-CLIENTS

Les presents condicions generals estableixen, juntament amb la resta de termes i condicions, el marc jurídic que regularà la contractació de productes mitjançant la pàgina web www.esforn.com. Aquesta pàgina web pertany a l’entitat FORN DES PLA DE NA TESA S.L., societat legalment constituïda, amb domicili social a CAMÍ DE SON ALEGRE núm. 1, 07141 MARRATXÍ, ILLES BALEARS amb C.I.F. B07754112.

L’empresa i/o entitat FORN DES PLA DE NA TESA S.L. té com activitat la venda de productes  de forn. Per a qualsevol consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 971 600 179 o a l’adreça de correu electrònic d’atenció al client pedidosweb@esforn.com

Les presents condicions de contractació tenen per objecte regular els termes per a la contractació dels productes oferits per l’empresa a la seva pàgina web i la corresponent contraprestació econòmica i/o pagament que han de realitzar els clients a l’empresa.

L’empresa posa a disposició del destinatari, abans d’iniciar el procediment de contractació i mitjançant tècniques adequades al mitjà de comunicació utilitzat de forma permanent, fàcil i gratuïta, informació clara, comprensible i inequívoca sobre els següents aspectes:

 1. Els diferents tràmits que s’han de seguir per acceptar les presents condicions generals de contractació.
 2. Arxiu electrònic de les presents condicions generals de contractació que serà accessible en tot moment.
 3. L’empresa posa a disposició dels clients mitjans tècnics per identificar i corregir errades. La llengua en la qual es formalitzen les presents condicions generals de contractació és l’espanyol.
 4. Amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació l’empresa posa a disposició del client les condicions generals de manera que puguin ser emmaguetzamades i reproduïdes pel client.
 5. Així mateix la contractació on line dels productes oferits per l’empresa mitjançant la present pàgina web estarà subjecte a allò que es disposi a la nota legal i/o avís legal de la pàgina web.
 6. Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb allò establert per la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre condicions generals de contractació, el Reial Decfret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals desenvolupades en l’article 5.3 de la Llei 7/1998; el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 7. L’adquisició i/o compra de qualsevol dels productes de l’empresa/entitat mitjançant la pàgina web requereix l’acceptació per part del client, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació i de les condicions particulars que siguin d’aplicació als productes adquirits i/o contractats.
 8. L’empresa informa que els tràmits per contractar els productes oferits són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com els específics que s’indiquin en la pàgina web durant la navegació, de manera que el client declara conèixer i acceptar els esmentats tràmits com necessaris per adquirir i/o contractar els productes oferits en la pàgina web.
 9. Tota la informació proporcionada durant el procediment de contractació serà emmagatzemada per l’empresa.

Qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades pels clients durant la navegació s’haurà de fer segons les indicacions incloses a la pàgina web.

 • En trametre les dades, el client dona el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’adquirir i/o contractar els productes que ven l’empresa.

El cliente contracta i/o adquireix els productes de l’empresa i l’empresa accepta l’encàrrec de vendre els productes seleccionats a la web, d’acord a les presents condicions generals de contractació.

El venedor es reserva el dret de modificar unilateralment les esmentades condicions, sense que això pugui afectar els productes o promocions que foren contractats prèviament a qualsevol modificació.

 1. IDENTITAT DEL VENEDOR

El venedor dels productes, contractats pel client i/o usuari, és FORN DES PLA DE NA TESA S.L. Aquesta entitat té com activitat la venda de productes  de forn.

FORN DES PLA DE NA TESA S.L. ven els productes oferitsmitjançant la pàgina web www.esforn.com. Les operacions de venda i/o contractació s’entendrà que són realitzades al camí Son Alegre núm. 1, 07141 Marratxí, Illes Balears.

La web www.esforn.com està registrada a nom de FORN DES PLA DE NA TESA S.L. La marca comercial es troba degudament registrada a nom de l’empresa i/o entitat.

 1. OBJECTE CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Les presents condicions de contractació tenen per objecte fixar les condicions per a la venda dels productes que es poden contractar en la pàgina web www.esforn.com. Les condicions regularan la relació contractual de compravenda i/o contractació generada entre el venedor i el comprador en el moment que el comprador accepta la casella corresponent durant el procediment de compra i/o contractació online. Les característiques dels productes adquirits i/o contractats apareixen reflectides en la web.

La contratació de qualsevol dels productes per part del comprador mitjançant la pàgina web www.esforn.com comporta l’acceptació i subjecció a les presents condicions generals de venda en la seva totalitat.

L’empresa, mitjançant la pàgina web, ven productes de forn. Aquesta venda es regirà per les condicions de contractació aquí recollides i per les condicions particulars que en cada cas s’apliquin en l’adquisició i/o contractació de cada un dels productes.

Els preus aplicables als productes comprats i/o contractats són els indicats en el lloc web en la data de la contractació i/o adquisició. L’IVA està inclòs en el preu.

Les ofertes estan degudament marcades i identificades indicant el preu anterior i el preu de l’oferta.

Tots els mitjans i requeriments tècnics que es necessitin per accedir a la pàgina web i als productes oferits en aquesta seran per compte exclusiu de l’usuari.

Una vegada hagués accedit a la web, per procedir a l’adquisició i contractació dels diferents productes, l’usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en la pàgina, emplenant a aquests efectes les condicions de contractació i els altres formularis fixats per a cada producte, cosa que suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals de contractació, així com, en el seu cas, les condicions.

Particulars que foren d’aplicació.

III. PROCEDIMENT DE COMPRA

La contractació dels productes s’ha de fer mitjançant la selecció específica del producte i/o productes desitjats mitjançant els instruments de selecció de compra que hi ha instal·lats a la pàgina web. Un cop seleccionada i verificada la sol·licitud de compra, vostè haurà acceptat expressament totes i cadascuna de les condicions de contractació, tal i com es mostren en la web de l’empresa, i implica la compra dels productes sol·licitats.

A partir del moment de l’acceptació l’usuari adquireix la condició de client de l’empresa/entitat.

Qualsevol producte o servei oferit posteriorment per l’empresa/entitat haurà de ser objecte d’una nova contractació.

Es recomana al client llegir més detingudament les presents condicions generals i imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

L’usuari, per realitzar la contractació de qualsevol dels productes de la pàgina www.esforn.com, haurà de registrar les seves dades personals i/o professionals i triar una contrasenya que permeti accedir a zones que requereixin identificació prèvia. En el moment en que es registren les seves dades en el nostre servidor, o realitza la seva contractació, les seves dades personals i professionals, el seu domicili i els relatius al mètode de pagament que hagi triat són incorporades a la nostra base de dades, i s’utilitzen exclusivament per tramitar la venda del producte contractat, durant el període seleccionat i enviar informació sobre ofertes i informació que pugui resultar d’interès durant el període contractat. En qualsevol moment pot modificar les dades del seu registre de client (domicili, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, etc.) o sol·licitar el recordatori de la seva contrasenya si se n’ha oblidat.

Un cop creat el compte de client s’informa que, de conformitat amb allò exigit per l’article 27 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, el procediment de contractació seguirà les següents passes.

1.- L’usuari per iniciar la contractació i/o adquisició a la pàgina web www.esforn.com haurà de seleccionar algun dels productes mostrats a la pàgina web.

L’usuari pot visualitzar i controlar el producte i/o productes seleccionats seguint les instruccions de compra i/o contractació de la pàgina web. La pàgina web mostrarà els objectes seleccionats, preus i condicions particulars.

Finalitzada la selecció de productes l’usuari haurà de procedir al pagament i/o contractació. Seran mostrats els productes seleccionats, quantes unitats, els seus preus, l’IVA desglossat, el preu total de compra i si hi estan incloses les despeses de transport. En cas que les despeses de transport no estiguin incloses s’informarà del cost del transport i/o lliurament del producte i/o productes seleccionats. Així mateix l’usuari/client pot aplicar els descomptes dels quals disposi. En aquest punt l’usuari pot seguir comprant o efectuar el pagament i/o contractació.

2.- Per fer el pagament l’usuari ha d’estar registrat a la pàgina web. Per això haurà d’emplenar un formulari amb les dades que s’hi sol·licitin. Les dades que siguin imprescindibles per fer la compra estaran marcades amb un asterisc.

L’usuari pot sol·licitar, marcant la casella corresponent, la recepció de butlletins informatius i ofertes de FORN DES PLA DE NA TESA S.L. i confirmar l’adreça de lliurament i facturació.

3.- La següent passa serà determinar els detalls de l’enviament determinant una adreça d’entrega.

4.- La forma de pagament acceptada pel venedor és:

Visa

Master Card

Paypal

Bizum

5.- Finalment l’usuari haurà de confirmar la contractació. En qualsevol cas la plataforma de contractació del venedor informarà l’usuari un cop finalitzat el procediment de compra i/o contractació.

IV. PRODUCTES

El producte s’ofereix a la pàgina web amb una descripció el més exacta possible de les seves característiques. V. EL PREU I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES.

Els preus aplicables a cada un del productes són els publicats a www.esforn.com i estan indicats davall cada producte. Els preus hi apareixen reflectits en euros.

Amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació de contractació i/o adquisició, s’especifiquen clarament els preus de cada un dels productes seleccionats i/o contractats i/o despeses que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, en cada cas, siguin de aplicables.

El venedor es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment. En cas de modificació del preu de venda els productes es facturaran d’acord al preu vigent durant el registre de la contractació i/o adquisició.

Tots el pagaments realitzats al venedor comportaran l’emissió d’una factura a nom del client/usuari.

Per a qualsevol informació sobre el producte contractat, l’usuari comptarà amb un servei via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic pedidosweb@esforn.com. En tot cas s’haurà d’indicar a l’assumpte del missatge o dades del client.

 • LLIURAMENT DELS PRODUCTES I DESPESES D’ENVIAMENT

Els productes adquirits s’envien a l’adreça d’entrega que el client indica en un termini aproximat de 48 hores des de la realització de la comanda mitjançant la pàgina web. En cas de no disposar d’estoc l’empresa i/o entitat comunicarà aquest fet al client degudament el més aviat possible. L’empresa/entitat no serà responsable dels retards que es produeixin per causes alienes a la seva gestió o per força major.

Les despeses d’enviament es troben incloses en el preu final en realitzar la compra i/o contractació.

 • VALIDESA DE L’OFERTA

Les ofertes es troben degudament assenyalades. Els productes oferits en la pàgina web estaran disponibles fins que es produeixi qualsevol modificació relacionada amb el producte, la qual es preavisarà amb una setmana d’antelació.

 • DRET DE DESESTIMENT

En cas de desistiment s’aplicarà la normativa aplicable recollida en el reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. Per exercir  el dret de desistiment el client pot utilitzar qaulsevol d’aquests mitjans:

 1. Per telèfon al número 971600179
 2. Per correu electrònic a pedidosweb@esforn.com

lX. DEVOLUCIÓ

El client podrà fer la devolució únicament el mateix dia de la recepció del producte en tractar-se de productes peribles.

Per sol·licitar la devolució dels productes el client pot utilitzar qualsevol d’aquests mitjans:

a) Via telefònica al número 971 600 179

b) Mitjançant correu electrònic a l’adreça pedidosweb@esforn.com utilitzant el formulari de devolució que el client pot descarregar aquí, i que pot remetre també per correu electrònic a l’adreça pedidosweb@esforn.com

Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb la’empresa/entitat al telèfon 971 600 179 o a l’adreça de correu electrònic pedidosweb@esforn.com

 • PROFESSIONALS

Si el contractant és un professional en cap cas serà d’aplicació el RD 1/2007 i Llei 7/1998, la Llei 26/1984 general per a la defensa dels consumidors i usuaris. Essent en aquest supost aplicable la Llei 7/1998 sobre condicions generals de contractació.

 • CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE

Els contractes s’entendran celebrats i produiran tots els efectes prevists per l’ordenament jurídic, quan concorrin el consentiment i els altres requisits necessaris per a la seva validesa. I es regiran per allò disposat en la LSSI articles 23 i 24, en el Codi Civil, en el Codi de Comerç i a les restants normes civils o mercantils aplicables. No serà necessari el previ acord de les parts sobre la utilització de mitjans electrònics. S’entendrà que el contracte consta per escrit, si el contracte o la informació es contenen en un suport electrònic. El suport electrònic en el qual hi consti un contracte celebrat per via electrònica serà admissible en judici com a prova documental. El contracte entre les parts, es presumirà celebrat en la localitat del domicili social i/o establiment de l’empresa.

 • MODIFICACIÓ

L’empresa es reserva la facultat de modificar o substituir les presents condicions de contractació al venciment del contracte com a conseqüència de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació a la prestació del servei i/o aspectes conectats a aquests.

L’empresa es compromet a realitzar el màxim esforç per tal de mantenir un nivell acceptable en el compliment de les seves obligacions contractuals.

 • RÈGIM DE RESPONSABILITAT

L’empresa no serà responsable dels problemes derivats de la manca d’accés o dels problemes inherents a la conectivitat a Internet o a les xarxes d’electricitat quan aquestes tenguessin el seu origen en causes alienes al seu control o a causes que no haguessin pogut ser previstes per les parts o que, tot i ser previsibles, l’empresa hagi realitzat tots els esforços raonables per tal d’evitar-les o que fossin considerades com a causes fortuïtes o de força major.

CAS FORTUÏT I FORÇA MAJOR

L’empresa en cap cas serà responsable del retard en l’execució de les seves obligacions ni de la no execució de les esmentades obligacions, si aquest incompliment estigués motivat per casos fortuïts o raons de força major, de conformitat amb allò establert a l’article 1.105 del Codi Civil. Aquesta circumstància es comunicarà a l’altra part en el termini més breu possible. Els terminis d’entrega acordats es prolongaran en al menys el període de temps que hagi durat la causa de força major. Si la causa de força major es prolonga més de tres (3) mesos, qualsevol de les parts pot resoldre aquestes condicions de contractació.

 • PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INTELECTUAL

La web www.esforn.com és propietat de FORN DES PLA DE NA TESA S.L. La marca comercial es troba degudament registrada a nom de FORN DES PLA DE NA TESA S.L. Així mateix, el lloc web www.esforn.com incloent a títoloo enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i/o gràfiques, són propietat de FORN DES PLA DE NA TESA S.L., i estan protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Per això, el titular dels drets prohibeix expressament l’ús o reproducció, parcial o total (per qualsevol mitjà físic o electrònic), per part de terceres persones, exceptuant l’existència de conveni o autorització per escrit en aquest sentit.

L’accés per part de l’usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos. FORN DES PLA DE NA TESA S.L. exercirà les accions judicials previstes legalment contra qui a sabent-ho i sense autorització dugui a terme qualsevol dels actes  detallats.

 • LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en aquells aspectes que no estuin expressament establerts. Les parts es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de [Palma de Mallorca] per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei de la web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment d’allò establert en les presents condicions generals.

 • DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb allò disposat en el reglament general de protecció de dades RGPD UE 679/2016 i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: Responsable: FORN DES PLA DE NA TESA S.L. NIF/CIF: B07754112 ADREÇA: CAMÍ SON ALEGRE NÚM.1, CP 07141 MARRATXÍ, TELÈFON 971 600 179, CORREU ELECTRÒNIC: pedidosweb@esforn.com. FINALITAT: En FORN DES PLA DE NA TESA S.L. tractam la informació que ens facilita amb la finalitat de vendre els productes contractats, realitzar la facturació dels esmentats productes i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li els serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial basat en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades basant-nos en l’esmentat perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentres es mantengui la relació comercial i no es sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentres siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i pel temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en la execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a laplicació a petició de l’interessat de mesures precontractuals, i en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per tractar les seves dades de caràcter personal amb una o vàries finlitats específiques, de conformitat amb allò disposat en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1.A. B) i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la llei de serveis de societat de la informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada. Existeix obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes prospectives i enviar informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer alié a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informam que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat de encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. A més de l’abans esmentat, l’entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant les ddministracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que foren recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. De la mateixa manera i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. Donat aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de las quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat

(DNI), a FORN DES PLA DE NA TESA S.L. a CAMÍ SON ALEGRE NÚM.1, CP 07141 MARRATXÍ o al correu electrònic pedidosweb@esforn.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control: Agencia Española de Protección Datos (www.agpd.es). Procedència de les dades de caràcter personal: el mateix interessat.