Política de privacitat

1.1. De conformitat amb allò que disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: RESPONSABLE: FORN DES PLA DE NA TESA S.L., NIF/CIF: B07754112, ADREÇA: CAMÍ SON ALEGRE NÚM. 1, CP 07141 MARRATXÍ, TELÈFON 971600179, CORREU ELECTRÒNIC: esforn@esforn.com. FINALITAT: A FORN DES PLA DE NA TESA S.L. tractam la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè mitjançant la nostra web. A més de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, basat en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades basades en l’esmentat perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per tractar les seves dades de caràcter personal amb una o diverses finalitats específiques, de conformitat amb allò que disposa en el RGPD UE 679/2016 (ART.6.1. A. B) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se’l sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informam que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. A més del anteriorment esmentat, l’entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que foren recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. De la mateixa manera, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a FORN DES PLA DE NA TESA S.L. a CAMÍ SON ALEGRE NÚM. 1, CP 07141, MARRATXÍ o al correu electrònic esforn@esforn.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control: Agencia Española de Protección Datos (www.agpd.es). Procedència de les dades de caràcter personal: el mateix interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recopilades durant la navegació en la pàgina web o proporcionades en emplenar qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referides en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el mateix formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de dades de caràcter personal. A tots els clients que decideixin registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa els sol·licitam les dades de caràcter personal necessàries per a les finalitats del servei sol·licita, que no és cap altre que la prestació dels serveis i/o venda de productes oferits en la web.

1.3. El client/usuari pot exercir, respecte de les dades recollides en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679 i, en particular, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultàs pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent els pot exercir cada client mitjançant un formulari d’exercicis de drets que ens pot sol·licitar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i firmada pot enviar-la per correu postal a la següent adreça: FORN DES PLA DE NA TESA S.L., amb domicili a CAMÍ SON ALEGRE NÚM. 1, 07141 MARRATXÍ

ILLES BALEARS adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del client.

1.4. FORN DES PLA DE NA TESA S.L. informa que, si un CLIENT vol registrar-se a la web, se li demanaran tota una sèrie de dades de caràcter personal i que és obligatori emplenar aquests camps. Per tant, si no s’aporten/emplenen aquestes dades de caràcter personal no tendrà lloc l’alta en la pàgina web de FORN DES PLA DE NA TESA S.L. Serà obligació de tots els usuaris/clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de registre, on es recullen dades de caràcter personal, s’assenyalen els diferents camps que és necessari completar per realitzar el registre corresponent.

1.5. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalidtat principal el manteniment de la relació contractual amb el titular de la pàgina web.

1.6. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzades per gestionar l¡enviament de publicitat per mitjans tradicionals o electrònics. Les adreceses de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni mitjançant el formulari de contacte de la àágina web seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens faci per aquest mitjà. Resulta d’aplicació allò disposat en els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que se modifica en virtut de l’art. 4 del Reial Decret-Llei 13/2012, respecte l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.7. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. Això no obstant, l’empresa i/o entitat comunicarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible mitjançant els seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservades en els fitxers titularitat de FORN DES PLA DE NA TESA S.L. fins i tot un cop finalitzades les relacions formalitzades mitjançant la pàgina web de l’empresa, exclusivament amb les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establits, a disposició d’autoritats administratives o judicials.